Migrering av MS Access

I 2003 kom Microsoft ut med en versjon av Microsoft Access kalt ADP. Denne versjonen er litt annerledes en de før og etter. Det viktigste er at det er en sterkere tilknytning til en MS SQL-server.

Sletting av tabell

Hvis man sletter en tabell i MS Access ADP vil tabellen slettes på SQL-serveren og hvis man sletter en spørring vil den slettes på SQL-serveren.

Ikke støttet

Microsoft valgte å ikke støtte denne versjonen i MS Access nyere enn 2013. De som bruker Office 365 vil derfor ikke kunne bruke denne versjonen.

https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/access/desktop-database-reference/changes-in-access

Migrering

For at alle skal kunne benytte denne versjonen må man enten unngå oppgraderinger av MS Access eller migrere hele systemet til en moderne versjon.

Vi kan hjelpe

Vi er Microsoft Access eksperter og kan leies inn som konsulenter eller kan gi tilbud på en fullstendig migrering. Vi vil da ta utgangspunkt i systemet slik det fungerer i dag og lage en ny versjon der den samme funksjonaliteten skal fungere.

Åpne tilgang til Microsoft Access-systemer

Sikkerhet i Microsoft Office

Microsoft har et ekstra ledd med sikkerhet som hindrer at f.eks. MS Access-systemer skal kunne kjøre programkode. Dette er selvfølgelig fordi man ellers kan få/laste ned et ondsinnet Word-dokument, Excel-ark eller Access-system og så gjør dokumentet noe ondsinnet virus-aktig.

Men dette gjør også at gode programmer man har laget selv ikke får lov å kjøre sin programkode.

Oppskrift

Her er en oppskrift på å si at «Det som ligger av Access-systemer i denne mappa er OK å kjøre. Jeg stoler på det.»

  • Ta en kopi av MS Access-systemet ditt
  • Åpne kopien av MS Access-system mens du holder Shift-knappen inne. Dette vil åpne MS Access uten at innledende kode kjøres.
  • Bruk meny: Fil/Alternativer (Files/Options)
  • Klareringssenter/Innstillinger for klareringssenter
  • Klarerte plasseringer/Legg til ny plassering… (alternativt må man sette på hake for ‘Tillat klarerte plasseringer i nettverket (anbefales ikke)’ hvis selve MS Access-systemet befinner seg på en annen datamaskin enn den man jobber på. Altså ikke C:\ e.l.
  • Til slutt må man velge den mappen der MS Access-systemet ligger. Alternativt (rød firkant) kan man si at også undermapper til denne mappen er OK. Jeg pleier å sette det ettersom jeg kanskje legger backup av systemet der og senere ønsker å se på en gammel versjon.
  • Avslutt Access og start det originale MS Access-systemet på vanlig måte.

Oppsummering

Nå skal ikke Microsoft hindre at kode kjøres i de systemene som ligger i mappen du valgte.

Noen Access/SQL prosjekter vi har gjennomført

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text][huge_it_portfolio id=”2″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Kontakt oss med skjemaet under.[/vc_column_text][milo_dividers][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][contact-form-7 id=”509″ title=”Kontakt oss”][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text][huge_it_portfolio id=”2″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Contact us using the form below.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][contact-form-7 id=”3725″ title=”Contact us”][/vc_column][/vc_row][:]

Produktdatabase for Boots Norge AS

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kontakt

Våren 2017 ble vi kontaktet av Boots Norge AS. De trengte hjelp med å strømline sine helt forskjellige produkter. Apotekskjeden selger varierte produkter som bleier og paracetamol. Leverandørene var helt forskjellige og folkene på Boots var helt forskjellige. Hvordan kunne vi klare å matche alle deres behov i ett datasystem.

Planleggingen

Gjennom samtaler med ulike travle medarbeidere samlet vi all informasjon som var vanlig og hva som var spesifikt for en produktgruppe. Med god profesjonell informasjon fra Boots, klarte vi til slutt å danne et bilde av hvordan dette kunne bli. Basert på erfaring fra et tidligere prosjekt kom vi til følgende sammensetning:

Liste over produkter

En liste viser produkter. Disse kan filtreres og sorteres. Dobbelt-klikking på et produkt gir deg alle detaljene om produktet.

Detaljer-skjema

I detalj kan man se omfattende informasjon om et produkt. Ved å dele inn i faner, kan mye informasjon organiseres på en klar og enkel måte.

Massesjekk / bulkoppdatering

I listeskjemaet kan du sjekke poster. Klikk deretter Massesjekk. Massesjekk gir mulighet til å bytte informasjon på mange produkter samtidig. Angi verdiene som gjelder for alle poster og start prosessen.

Excel – Eksporter / Import

Kunden ønsket en mulighet til å trekke ut litt informasjon til Excel. De ville så endre den i Excel, og deretter importere den tilbake til Access / SQL-løsningen. Dette gir muligheten til å spørre, for eksempel, leverandører om å bidra med produktinformasjon.

Kontakt oss

Hvis du vil vite mer om dette prosjektet eller har spørsmål om dine egne prosjekter, vennligst kontakt oss ved hjelp av skjemaet nedenfor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][contact-form-7 id=”509″ title=”Kontakt oss”][/vc_column][/vc_row][:en]

Contakt

In the spring of 2017 we were contacted by Boots Norge AS. They needed help streamlining their completely different products. The pharmacy chain sells such varied products as diapers and paracetamol. The suppliers were completely different and the people at Boots were completely different. How could we manage to match all their needs in one computer system.

Planning

Through conversations with diverse busy employees we gathered all information which was common and what was specific to a product group. With good professional information from Boots, we eventually managed to form a picture of how this could be. Based on experience from a previous project we came to the following composition:

List of Products

A list shows products. These can be filtered and sorted. Double-clicking on a product gives you all the details of the product.

Detailed Form

In detail, Boots can see comprehensive information about a product. By dividing into tabs, different information can be organized in a clear and easy way.

Mass Check / Bulk Update

In the list form you can check records. Then click Mass Check. Mass Check provides the opportunity to change many products at once. Set the values ​​that will apply to all the records and start the process.

Excel – Export / Import

The customer wanted an opportunity to extract some information for Excel. They would then change it in Excel and then import it back to the Access / SQL solution. This gives the opportunity to ask, for example. suppliers to contribute product information.

Contact Us

If you would like to know more about this project or you have questions about your own projects please contact us using the form below.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][contact-form-7 id=”509″ title=”Contact us”][/vc_column][/vc_row][:]

Excel, Word, office utviklere

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Office Programmerer

Vi kaller oss Excel utvikler og Excel programmerer, men vi er også Office utvikler og Office programmerer. Det vil si at vi bruker hele verktøykassa som en Office programmerer trenger. Noen ganger er vi Word programmerere eller Word utviklere og noen ganger er vi PowerPoint utviklere eller PowerPoint programmerere.

VBA programmerer

Det vi egentlig gjør er å være VBA programmerere. VBA Programmerer er man når man går bak programmet. Med VBA kan man styre hva som skal skje i Office. Vi kan lage en knapp i Excel som åpner et dokument i Word og legger inn data der. Vi kan starte med Outlook, ta tak i en e-post, hente vedlegg eller innhold og legge i Excel. Med knapper utviklet av oss VBA programmerere for Office kan du få alle tenkelige funksjoner.

PowerPoint programmerer

Er det automatikk i PowerPoint du ønsker deg? Vi kan VBA programmere i PowerPoint også.  Kanskje du ønsker innholdet i en PowerPoint presentasjon overført til Word slik at det ser pent ut med alle notater og bilder? Så lenge du kan lage en regel av det kan vi programmere det. Mange vet virkelig ikke hvor kraftig disse Microsoft Office-verktøyene er. Vi kan kan spare dere masse tid på det dere gjør. Vi kangi et komplett nytt profesjonelt utseende.

Access programmerer

Med Microsoft Access kan vi lage fantastiske programmer som er lette å vedlikeholde og som virkelig vil gi deg oversikt og kontroll på dataene dine. Les mer om det her.

Så – trenger du en Excel programmerer, Word Programmerer, PowerPoint Programmerer, Outlook Programmerer eller Access programmere så ta kontakt med oss.

Vi er også dyktige i webutvikling, applikasjonsutvikling med php eller .NET, Microsoft Access prosjekter osv. La oss få vite hvordan vi kan hjelpe deg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Office Programmer

We call ourselves Excel developer and Excel programmer, but we are also Office developer and Office programmer. That is, we use the entire toolbox that an Office programmer needs. Sometimes we are Word programmers or Word developers and sometimes we are PowerPoint developers or PowerPoint programmers.

VBA programmer

What we really do is to be VBA programmers. VBA Programmer is when you go behind the program. With VBA you can control what’s going to happen in Office. We can create a button in Excel that opens a document in Word and input data there. We can start with Outlook, grab an email, download attachment or content and post it in Excel. With buttons developed by us VBA programmers for Office you can get all imaginable features.

PowerPoint programmer

Is is automation in PowerPoint you want? We can also VBA program in PowerPoint as well. Perhaps you want the contents of a PowerPoint presentation transferred to Word so it looks pretty with all notes and pictures? As long as you can make a rule of it, we can program it. Many do not really know how powerful these Microsoft Office tools are. We can save you a lot of time on what you do. We can give a completely new professional look.

Access programmer

With Microsoft Access, we can create great applications that are easy to maintain and will really give you overview and control of your data. Read more about it here.

So – Do you need an Excel programmer, Word Programmer, PowerPoint Programmer, Outlook Programmer or Access Programmer – contact us.

We are also skilled in web development, application development with php or .NET, Microsoft Access projects, etc. Let us know how we can help you.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Ekspert Microsoft Access Programutvikler i Norge

[:nb][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3124″ img_size=”full”][vc_column_text]

Access ekspert

Leter du etter en Ekspert Microsoft Access programutvikler i Norge? Vi kan hjelpe deg selv om du ikke er i Norge. Vi har veldig sterke MS Access applikasjonsutviklereKontakt oss i dag!

Komplekst

Mange av oss tar ikke Access Applikasjoner på alvor. Access programmer er veldig viktige i mange bedrifter i dag fordi det er mulig å lage så komplekse Access programmer. Vi har laget og kan lage meget komplekse systemer som Access ekspert.

SQL

Vi har lang erfaring i å koble Access med MySQL eller Microsoft SQL Server. Vi kan hjelpe dere med nesten alt og vi kjenner Microsoft Access og Microsoft SQL server inn og ut. En Microsoft SQL server og et Access Program samarbeider meget godt og det er viktig å mestre begge sider – SQL og Access. Og selvfølgelig hjelper vi som konsulenter med SQL servere i tillegg. Du vet at gode SQL server konsulenter kan være svært vanskelig å finne. Men jobb med oss – vi vet hvordan vi skal kunne hjelpe dere.

Lære mer

Hvis du ønsker å lære om Microsoft SQL server – bare ta kontakt. Vi kan helt sikkert hjelpe dere. Hvis du trenger en konsulent så hjelpe vi dere. Det samme gjelder for Microsoft Access applikasjoner. Trenger dere hjelp fra en access konsulent og en access ekspert? Vi kan hjelpe dere. Trenger dere hjelp med MS Access utvikling? Vi kan hjelpe dere. Vi er blant de ledende Microsoft Access programutviklerne i Norge med lang erfaring.

Så, hvis dere trenger hjelp overhodet, så gi oss beskjed . Vi vil sørge for at du ikke er nødt til å finne andre Access utviklere. Fordi vi tror på et langsiktig samarbeid, og vi stopper ikke før kunden er fornøyd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3124″ img_size=”full”][vc_column_text]

Access expert

Looking for an Expert Microsoft Access application developer in Norway? We can help you even if you are not in Norway. We have very strong MS Access application developers. Contact us today!

Complex

Many of us do not take Access Applications seriously. Access programs are very important in many businesses today because it is possible to create such complex Access programs. We have created and can create very complex systems as Access Experts.

SQL

We have long experience in connecting Access with MySQL or Microsoft SQL Server. We can help you with almost everything and we know Microsoft Access and Microsoft SQL server in and out. A Microsoft SQL Server and an Access Program are working very well and it is important to master both sides – SQL and Access. And of course, we as consultants help with SQL servers as well. You know that good SQL server consultants can be very hard to find. But work with us – we know how to help you.

Learn more

If you want to learn about Microsoft SQL Server – just contact us. We can definitely help you. If you need a consultant we will help you. The same goes for Microsoft Access applications. Need help from an access consultant and an access expert? We can help you. Need help with MS Access development? We can help you. We are among the leading Microsoft Access program developers in Norway with long experience.

So, if you need any help whatsoever, please let us know. We will make sure that you do not have to find other Access Developer. Because we believe in long-term cooperation and we will not stop until the customer is satisfied.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Autotekster til Word lagret i Access

[:nb]

Word sine autotekster i Access

Ideen bak dette prosjektet og første oppdragsgiver var en lege med et legekontor fylt med ansatte. I sitt arbeid bruker legen og dens ansatte mange standard-setninger. Disse kan fint lagres i Word som en autotekst. Men det er to utfordringer. Autotekstene er i utgangspunktet kun på den PCen og i tillegg er det en jobb å passe på å få de med til den neste nye datamaskinen.

Access

Løsningen var å bevare alle autotekstene i en database. Legen og de ansatte kunne da få tilgang til autotekstene ved at de hadde tilgang til databasen. I tillegg sparer man alle autotekstene utenfor datamaskinene.

Brukergrensesnitt

I Access har vi laget et brukergrensesnitt for å vedlikeholde autotekstene. Autotekstene skal grupperes og kunne velges fra en meny i Word.

Word

I word måtte vi så programmere et system som oppdaterte autotekst-menyen. Vi lagde altså en egen meny i Word der de ansatte kunne velge den autoteksten de ønsket. Autotekstene var grupperte etter emne slik de var satt opp i Access.[:en]

Word autotexts in Access

The idea behind this project and the first client was a doctor with a medical office filled with employees. In his work, the doctor and its employees use many standard sentences. These can be easily stored in Word as an autotext. But there are two challenges. The autotexts are basically only on that PC and in addition, it is a job to take care of bringing them to the next new computer.

Access

The solution was to keep all the autotexts in a database. The doctor and staff could then access the autotexts by accessing the database. Additionally, you save all the autotextes outside the computers.

User interface

In Access, we have created a user interface to maintain the autotext. Autotexts must be grouped and selected from a menu in Word.

Word

In word, we had to program a system that updated the auto-text menu. So we created a separate menu in Word where the employees could choose the autotexts they wanted. The autotexts were grouped by topic as they were set up in Access.[:no]Dette er et system for å lagre autotekster i en database for så å bruke de i Word. Vil være meget nyttig for store firmaer. Programmet kan ytterligere tilpasses etter ønske.

Det virker på den måten at Word leser autotekster fra databasen. Databasen kan ligge sentralt på en mappe alle brukerne har tilgang til. Da vil alle få tilgang til de samme autotekstene. Autotekstene kan redigeres og endres fra Word eller fra Access.
[/vc_column_text][vc_video link=”http://www.youtube.com/watch?v=fgjlm4PYblk” align=”center” css=”.vc_custom_1480073826197{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:]